Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

 

 

Kancelaria Notarialna dokonuje następujących czynności notarialnych:

 

1)   sporządza akty notarialne;

2)   sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3)   sporządza poświadczenia w tym:

własnoręczności podpisu;

zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;

daty okazania dokumentu;

pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

4)   doręcza oświadczenia;

5)   spisuje protokoły;

6)   sporządza protesty weksli i czeków;

7)   przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

8)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9)   sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

 

Powyższe czynności notarialne mogą dotyczyć różnych dziedzin w tym:

 

Nieruchomości i lokali spółdzielczych: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, zniesienia współwłasności, o dział spadku, ustanowienia służebności, użytkowania, hipoteki, ustanowienia odrębnej własności lokalu, przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność; mogą one przybrać charakter umów przedwstępnych, deweloperskich, warunkowych, przenoszących własność,

 

Stosunków majątkowych małżeńskich: umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy i inne), umowy o podział majątku wspólnego małżonków,

 

Prawa spadkowego: testamenty notarialne, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku, działy spadku, zbycie spadku, poświadczenie dziedziczenia,  

 

Prawa spółek: umowy spółek osobowych (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo – akcyjnej) i kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej), akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń wspólników w tym o połączeniu, przekształceniu, podziale spółek, protokoły zarządu, oświadczenia o objęciu udziałów i przystąpieniu do spółki, wzory podpisów oraz inne czynności przewidziane przez prawo handlowe,
   
Pełnomocnictw, Prokury


Depozytów
 
Weksli

 

Innych: np. protokołowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz protokołowanie przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne,